Gmina Tuchów – Ankieta

  • -

Gmina Tuchów – Ankieta

Tags :

Category : Gmina Tuchów

Szukasz oszczędności w kosztach ogrzewania? Chcesz wymienić stary piec? Zgłoś chęć wymiany kotła! Emitowane przez stare piece węglowe pyły dostają się nie tylko do naszego układu oddechowego, ale te najmniejsze – wprost do krwiobiegu, niosąc ze sobą m.in. silnie rakotwórczy benzo(a)piren.

Problem ten może rozwiązać jedynie likwidacja wszystkich starych kotłów i zastąpienie ich kotłami gazowymi, na biomasę lub na niskoemisyjny kocioł węglowy najnowszej generacji. Emituje on o 90 % mniej zanieczyszczeń niż kotły tradycyjne.

Gmina Tuchów stara się o uzyskanie dofinansowania na wymianę kotłów dla swoich mieszkańców. W związku z tym zachęcamy do wypełnienia ankiety – wstępnej deklaracji udziału w projekcie pn. „Poprawa jakości powietrza w gminie Tuchów poprzez wymianę starych kotłów na paliwa stałe w indywidualnych gospodarstwach domowych – na nowe, wykorzystujące paliwa gazowe i stałe”, którego celem jest dofinansowanie działań w ramach ograniczenia niskiej emisji na terenie gminy Tuchów poprzez likwidację lub wymianę starych kotłów, pieców na paliwa stałe (np. węgiel, koks, miał) wraz z wykonaniem wewnętrznych instalacji w budynku, niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania nowego systemu ogrzewania.

Kliknij aby pobrać ankietę.

Wypełnioną ankietę należy dostarczyć do Urzędu Miejskiego w Tuchowie w terminie do 21 listopada 2016 r. (osobiście do pokoju nr 15 lub pocztą na adres Urząd Miejski w Tuchowie, ul. Rynek 1, 33-170 Tuchów).

Prowadzony nabór jest elementem przygotowania wniosku o dofinansowanie do Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014 – 2020. Złożenie niniejszej deklaracji nie jest jednoznaczne z przystąpieniem do programu na terenie gminy Tuchów. Podjęcie przez Urząd Miejski w Tuchowie działań w tym zakresie jest uwarunkowane pozytywnym rozpatrzeniem wniosku o dofinansowanie.

WAŻNE INFORMACJE
1. Wsparcie będzie uwarunkowane wykonaniem działań termomodernizacyjnych, które będą wynikać z przeprowadzonego audytu energetycznego dla budynku, w którym nastąpi wymiana źródła ciepła.
2. Wsparte projekty muszą skutkować redukcją CO2 co najmniej 30% w odniesieniu do istniejących instalacji.
3. W przypadku kotłów opalanych paliwami stałymi muszą one spełniać następujące warunki:
– Posiadać certyfikat zgodności z normą PN-EN 303-5 „Kotły grzewcze. Część 5: Kotły grzewcze na paliwa stałe z ręcznym i automatycznym zasypem paliwa o mocy nominalnej do 50 kW – Terminologia, wymagania, badania i oznakowanie” lub równoważną, wydaną przez właściwą jednostkę certyfikującą.
– Posiadać nominalną sprawność przemiany energetycznej co najmniej 85%.
4. Wszystkie działania mają służyć zmniejszeniu zapotrzebowania na energię budynków, a tym samym zastosowaniu urządzeń grzewczych mniejszej mocy.
5. Weryfikacja stopnia osiągnięcia efektywności energetycznej będzie oceniana w oparciu o metodę uwzględniającą rodzaj i stan budynku, rok budowy oraz zakres przeprowadzonej wcześniej modernizacji energetycznej.
6. Spełnienie ww. wymogów będzie warunkowało wymianę nieekologicznego źródła ogrzewania budynku.

Ograniczenia w możliwym do zastosowania urządzeniu grzewczym:
– redukcja emisji CO2 co najmniej o 30% w odniesieniu do istniejących instalacji,
– wymogi dotyczące ekoprojektu dla produktów związanych z energią – czyli zastosowane urządzenia do ogrzewania powinny spełniać wymogi dotyczące poziomu efektywności energetycznej i norm emisji zanieczyszczeń, określone w środkach wykonawczych do dyrektywy 2009/125/WE z dnia 21 października 2009 r.

Dofinansowanie do nowych urządzeń grzewczych będzie wynosiło:
• 350 zł/kW mocy nowego źródła ciepła, maksymalnie do wysokości mocy wyznaczonej w wyniku przeprowadzenia oceny energetycznej budynku i:
– nie więcej niż 8 tys. zł/kocioł w przypadku budynku jednorodzinnego
– nie więcej niż 10 tys. zł/kocioł w przypadku budynku wielorodzinnego, dla którego jest wprowadzane wspólne źródło ciepła dla więcej niż jednego lokalu;

Dofinansowanie do instalacji wewnętrznej, jeżeli będzie to niezbędne do prawidłowego funkcjonowania:
– maksymalnie do 6 tys. zł w przypadku budynku jednorodzinnego
– do wielokrotności 6 tys. zł zgodnej z liczbą odrębnych lokali mieszkalnych w budynku wielorodzinnym i nie więcej niż 80 zł/m2 ogrzewanej powierzchni

Gmina jako beneficjent projektu zobowiązana będzie do zapewnienia systemu kontroli urządzeń grzewczych, m.in.:
– sprawdzenie wykonania trwałej likwidacji starego kotła,
– sprawdzenie czy dofinansowany system ogrzewania używany jest jako podstawowe źródło ciepła w budynku,
– kontrola kotła, w zakresie nieuprawnionych modyfikacji,
– kontrola przestrzegania parametrów paliwa dopuszczonego przez producenta urządzenia,
– kontrola zapewnienie prawidłowych warunków składowania opału.

Spełnienie tych warunków będzie się opierało na zawartych z mieszkańcami umowach.

Poprawa efektywności energetycznej budynku, jako warunek dostępowy
Przyjęty został minimalny standard efektywności energetycznej budynku spełnienie którego oznacza brak konieczności przeprowadzania modernizacji energetycznej budynku:
wartość wskaźnika EPH+W nie większa niż:
– 150 kWh/(m2 x rok) dla domów jednorodzinnych lub
– 135 kWh/(m2 x rok) dla domów wielorodzinnych

(EPH+W – nieodnawialna energia pierwotna na potrzeby ogrzewania, wentylacji oraz przygotowania ciepłej wody użytkowej)

Zakres oceny energetycznej opracowywanej przez audytora:
– wizja lokalna i ocena stanu istniejącego budynku, w tym dokumentacja fotograficzna,
– świadectwo charakterystyki energetycznej budynku (zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 27 lutego 2015 r. w sprawie metodologii wyznaczania charakterystyki energetycznej budynku lub części budynku oraz świadectw charakterystyki energetycznej),
– określenie zaleceń termomodernizacyjnych dla danego budynku, obejmujących zakres prac termomodernizacyjnych koniecznych do wykonania w celu spełnienia minimalnych wymogów(wskaźnik EPH+W),
– obliczenie zapotrzebowania mocy cieplnej urządzenia grzewczego.

Procedura wymiany kotłów:
Krok 1 -> Przygotowanie przez gminę listy zainteresowanych mieszkańców
Krok 2 -> Przekazanie listy audytorowi
Krok 3 -> Przeprowadzenie ocen energetycznych budynków z listy
Krok 4 -> Podjęcie decyzji przez mieszkańca o akceptacji lub jej braku dla wyników oceny energetycznej (brak konsekwencji finansowych)
Krok 5 -> umowa pomiędzy gminą i mieszkańcem
Krok 6 -> wymiana kotła, instalacji wewnętrznej (dofinansowanie); ewentualna konieczna termomodernizacja (w okresie realizacji projektu, brak dofinansowania)
Krok 7 -> Przekazanie faktury do gminy (kocioł, instalacja)
Krok 8 -> Potwierdzenie i weryfikacja przez gminę prawidłowości poniesienia wydatku przez mieszkańca
Krok 9 -> Rozliczenie wydatków mieszkańca do przyjętych limitów

Katalog wydatków kwalifikowalnych:

1. Wymiana starych, nieekologicznych źródeł ciepła opalanych paliwem stałym na nowe źródło ciepła na paliwo gazowe lub biomasę:
– demontaż starego źródła ciepła, w tym prace związane z jego likwidacją,
– zakup i montaż nowego źródła ciepła, armatury, osprzętu,
– wykonanie wewnętrznej instalacji centralnego ogrzewania oraz ciepłej wody użytkowej, w tym dokumentacja projektowa;

2. Wymiana starych, nieekologicznych źródeł ciepła opalanych paliwem stałym i zastosowanie odnawialnego źródła energii (np. pompy ciepła, kolektory słoneczne)
– demontaż starego źródła ciepła, w tym prace związane z jego likwidacją,
– zakup i montaż nowego źródła ciepła wraz z niezbędną instalacją, urządzeniami, aparaturą,
– wykonanie wewnętrznej instalacji centralnego ogrzewania oraz ciepłej wody użytkowej w tym dokumentacja projektowa ;

3. Wymiana starych, nieekologicznych źródeł ciepła opalanych paliwem stałym na nowe źródło ciepła na węgiel:
– demontaż starego źródła ciepła, w tym prace związane z jego likwidacją,
– zakup i montaż nowego źródła ciepła, armatury, osprzętu,
– wykonanie wewnętrznej instalacji centralnego ogrzewania oraz ciepłej wody użytkowej; w tym dokumentacja projektowa;

[Informacje z oficjalnej strony Gminy Tuchów; 7 Lis 2016, Informacje, Dodał: wiktor]


Wg Sub-Regionów