Gmina Szczucin – Audytorzy ruszają w teren

  • -

Gmina Szczucin – Audytorzy ruszają w teren

Tags :

Category : Gmina Szczucin

Szanowni Państwo informujemy, że oceny energetyczne i wizje lokalne budynków, których właściciele złożyli deklarację udziału (ankietę) w projekcie w zakresie przyznania dotacji na wymianę starego, nie ekologicznego kotła opalanego węglem lub drewnem, są już przeprowadzane na terenie Gminy Szczucin. O dokładnym terminie wizyty audytora zostaną Państwo powiadomieni indywidualnie.

Osobami upoważnionymi do przeprowadzenia wizji lokalnej i sporządzenia ocen energetycznych budynków są wskazani poniżej pracownicy firmy NDE sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie:
– Anna Samełko
– Bogdan Skuratowicz
– Leszek Suliński
– Kazimierz Sztukowski
– Dawid Karasek
– Magdalena Zięba
– Karolina Rainholc

 

Każdy z audytorów, musi posiadać:

– upoważnienie wydane przez Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego,
– oświadczenie Burmistrza Miasta i Gminy Szczucin
– legitymację służbową

Wykonanie audytu dla mieszkańców jest BEZPŁATNE!

Ponadto mają Państwo prawo każdorazowo wylegitymować audytora. Prosimy o dokładne sprawdzenie legitymacji i jej zgodności z dowodem osobistym.

W ramach ocen energetycznych budynków audytorzy będą zobowiązani wykonać:
a) wizję lokalną i ocenę stanu istniejącego budynku, w tym dokumentację fotograficzną,
b) świadectwa charakterystyki energetycznej budynku rozumiane, jako opracowanie dokumentu obejmującego co najmniej następujące elementy: identyfikację budynku, charakterystykę energetyczną budynku, zalecenia dotyczące opłacalnej ekonomicznie i wykonalnej technicznie poprawy charakterystyki energetycznej budynku w rozumieniu Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 27 lutego 2015 r. w sprawie metodologii wyznaczania charakterystyki energetycznej budynku lub części budynku oraz świadectw charakterystyki energetycznej (Dz.U. z 2015 r. poz. 376),
c) zalecenia termomodernizacyjne dla danego budynku, obejmujące zakres prac termomodernizacyjnych koniecznych do wykonania w celu spełnienia minimalnych wymogów (wskaźnik EP H+W),
d) obliczenia zapotrzebowania mocy cieplnej urządzenia grzewczego.
Podczas wizji lokalnej należy udostępnić audytorowi dokumentację projektową budynku.
O terminie audytów zostaną Państwo powiadomieni indywidualnie na podstawie danych kontaktowych wskazanych w ankiecie.

Kilka ważnych informacji dotyczących wymiany starych, nieekologicznych kotłów opalanych węglem lub drewnem:

A. Wymiana na nowoczesne KOTŁY WĘGLOWE:
1. dofinansowanie do wymiany pieca 350zł/1kW nie więcej niż 8 000 zł
2. dofinansowanie do wymiany instalacji max. 1 000 zł
3. warunkiem otrzymania dofinansowania jest trwała likwidacja starego kotła i użytkowanie wyłącznie dofinansowanego systemu ogrzewania
4. dofinansowaniu podlegają kotły na paliwa stałe (węgiel, drewno) które spełniają następujące warunki:
– kocioł musi spełniać wymagania ekoprojektu, (które zostały określone w środkach wykonawczych do dyrektywy 2009/125/WE z dnia 21 października 2009 r. ustanawiającej ogólne zasady ustalania wymogów dotyczących ekoprojektu…)
– kocioł musi być wyposażony w automatyczny podajnik paliwa (nie dotyczy kotłów zgazowujących)
– kocioł nie będzie posiadał rusztu awaryjnego ani elementów umożliwiających jego zamontowanie
– kotły węglowe można oglądać w Regionalnej Galerii Kotłów przy Firmie WODNIK na ul. 1 Maja 18, Szczucin (obecnie kotły tymczasowo przeniesione są na hale Hurtowni Wodnik, ul. 1 Maja 20, Szczucin)
– konsultacje wyników audytu można przeprowadzić u Specjalistów w Firmie Wodnik, lub z Ekodoradcą w Urzędzie Gminy Szczucin

B. Wymiana na KOTŁY GAZOWE lub na BIOMASĘ:
1. dofinansowanie do wymiany pieca 350zł/1kW nie więcej niż 8 000 zł
2. dofinansowanie do wymiany instalacji max. 6 000 zł
3. warunkiem otrzymania dofinansowania jest trwała likwidacja starego kotła
i użytkowanie wyłącznie dofinansowanego systemu ogrzewania
4. dofinansowaniu podlegają kotły spalające biomasę lub paliwa gazowe, które spełniają następujące warunki:
– kocioł musi spełniać wymagania ekoprojektu, (które zostały określone w środkach wykonawczych do dyrektywy 2009/125/WE z dnia 21 października 2009 r. ustanawiającej ogólne zasady ustalania wymogów dotyczących ekoprojektu…)
– kotły spalające biomasę muszą być wyposażone w automatyczny podajnik paliwa
i nie będą posiadały rusztu awaryjnego ani elementów umożliwiających jego zamontowanie
– kotły gazowe można oglądać w Regionalnej Galerii Kotłów przy Firmie WODNIK na ul. 1 Maja 18, Szczucin (obecnie kotły tymczasowo przeniesione są na hale Hurtowni Wodnik, ul. 1 Maja 20, Szczucin)
– konsultacje wyników audytu można przeprowadzić u Specjalistów w Firmie Wodnik, lub z Ekodoradcą w Urzędzie Gminy Szczucin

 

Kontakt:

Regionalna Galeria Kotłów
ul. 1-go Maja 18, 33-230 Szczucin
tel. 500 17 42 11
dotacje@wodnik.biz

F.H.”Wodnik” M. i T. Duda
ul. 1-go Maja 20, 33-230 Szczucin
tel. 14 643 61 50
sklep@wodnik.biz

Ekodordca Gminy Szczucin – Mateusz Nowak
ul. Wolności 3, pok.  27  (II piętro), 33-230 Szczucin
tel.  604 618 750
mateusz.nowak@umigszczucin.pl


Wg Sub-Regionów