Category Archives: Gmina Wietrzychowice

  • -

Gmina Wietrzychowice – Alarm antysmogowy

Zarząd Województwa Małopolskiego na podstawie art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 353), informuje o przystąpieniu do prac nad projektem uchwały Sejmiku Województwa Małopolskiego w sprawie wprowadzenia na obszarze województwa małopolskiego ograniczeń i zakazów w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw oraz o przeprowadzeniu konsultacji społecznych w/w projektu uchwały.

„Read More”

  • -

Gmina Wietrzychowice – Ankiety

W związku z licznymi pytaniami kierowanymi od mieszkańców Gminy Wietrzychowice dotyczącymi wymiany kotłów, w załączeniu udostępniamy prezentację ze wszystkimi informacjami na temat projektu oraz ankiety które należy złożyć w Urzędzie Gminy.
„Read More”

  • -

Gmina Wietrzychowice – Ogłoszenie

Wójt Gminy Wietrzychowice informuje, że Gmina Wietrzychowice rozpoczyna przygotowania do pozyskania zewnętrznych środków finansowych na kolejną inwestycję ekologiczną.

Przedmiotem inwestycji będzie:

„Read More”

Wg Sub-Regionów