Gmina Borzęcin – Program wymiany pieców

  • -

Gmina Borzęcin – Program wymiany pieców

Tags :

Category : Gmina Borzęcin

Urząd Gminy Borzęcin uprzejmie informuje, że w celu wsparcia działań w zakresie poprawy jakości powietrza w Małopolsce, Zarząd Województwa Małopolskiego ogłosił nabór Kart Projektów subregionalnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 w 4 Osi Priorytetowej Regionalna polityka energetyczna, Poddziałanie 4.4.2 i 4.4.3 Obniżenie poziomu niskiej emisji.
Dofinansowanie w ramach Poddziałania 4.4.2 przeznaczone jest na wymianę źródeł ciepła w indywidualnych gospodarstwach domowych na źródła na biomasę i paliwa gazowe, pompy ciepła oraz rozwój sieci ciepłowniczych, a w ramach Poddziałania 4.4.3 na nowoczesne kotły węglowe.

Dofinansowanie na nowe urządzenie grzewcze wynosi: 350 zł/kW mocy urządzenia, ale nie więcej niż 8 000 PLN. W przypadku konieczności poniesienia kosztów dodatkowej instalacji niezbędnej do funkcjonowania urządzenia istnieje możliwość zwiększenia limitu środków dofinansowania.
Regulamin naboru oraz dodatkowe informacje można uzyskać na stronie internetowej www.fundusze.malopolska.pl/ogloszenia-o-naborach.

Warunkiem skorzystania ze środków RPO WM 2014-2020 na wymianę źródeł ciepła jest zobowiązanie odbiorców końcowych do poddania się ocenie energetycznej budynku wykonanej przed realizacją projektu i wykonania modernizacji energetycznej budynku w zakresie wynikającym z ww. oceny. Modernizacja energetyczna budynku nie będzie wymagana jedynie w przypadku, gdy budynek posiada maksymalną wartość wskaźnika EPH+W (nieodnawialna energia pierwotna na potrzeby ogrzewania, wentylacji oraz przygotowania ciepłej wody użytkowej) nie większą niż 150 kWh/(m2 x rok) dla domów jednorodzinnych lub 135 kWh/(m2 x rok) dla domów wielorodzinnych. Wsparte projekty muszą skutkować redukcją CO2 co najmniej o 30% w odniesieniu do istniejących instalacji.
Po dokonaniu wymiany źródła ciepła odbiorca końcowy jest zobowiązany do likwidacji starego kotła i użytkowania wyłącznie dofinansowanego systemu ogrzewania.

Chętni do wzięcia udziału w programie winni zgłosić swój udział w Urzędzie Gminy Borzęcin w terminie do 18.07.2016 r. do godz. 12:00 osobiście w pok. 22, pisemnie na adres e-mail: inwestycje@borzecin.pl lub telefonicznie pod numerem tel. 14 68 46 104.

Dodatkowych informacji w tej sprawie udziela Pan Kazimierz Sobota, tel. 14 68 46 104.

ZACHĘCAMY DO UDZIAŁU W PROJEKCIE DLA KTÓREGO GMINA BORZĘCIN, W PRZYPADKU ZAINTERESOWANIA MIESZKAŃCÓW ZAMIERZA PRZYGOTOWAĆ STOSOWNY WNIOSEK…


Wg Sub-Regionów