Gmina Radgoszcz – Dofinansowania do wymiany pieców – PONE woj. małopolskiego

  • -

Gmina Radgoszcz – Dofinansowania do wymiany pieców – PONE woj. małopolskiego

Tags :

Category : Gmina Radgoszcz

DOFINANSOWANIE DO WYMIANY PIECÓW w ramach „Programu Ograniczenia Niskiej Emisji na terenie województwa małopolskiego”

Wójt Gminy Radgoszcz ogłasza w terminie od 9 lutego do 28 lutego 2017 r. otwarty nabór wniosków dla osób zainteresowanych wymianą starej kotłowni węglowej o niskiej sprawności – w ramach przygotowania wniosku o dofinansowanie planowanych zadań ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach „Programu Ograniczenia Niskiej Emisji na terenie województwa małopolskiego” w 2017 roku.
Prowadzony nabór jest elementem przygotowania wniosku o dofinansowanie planowanych zadań ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Złożenie niniejszego wniosku nie jest jednoznaczne z przystąpieniem do realizacji Programu PONE na terenie Gminy Radgoszcz. Podjęcie przez Gminę Radgoszcz działań w tym zakresie jest uwarunkowane pozytywnym rozpatrzeniem wniosku o dofinansowanie przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
Dotacja stanowić będzie do 70 % kosztów kwalifikowanych (w tym: dofinansowanie ze środków WFOŚiGW do 50 %, dofinansowanie ze środków Gminy Radgoszcz do 20 %) zakupu i montażu nowego źródła ciepłodanej instalacji. Wkład własny mieszkańca stanowić będzie minimum 30 %.
Ostateczna wielkość dofinansowania wyliczona będzie na podstawie wskaźników obowiązujących w Funduszu.
Zakres rzeczowy przedmiotu dotacji:
1. demontaż kotłowni, palenisk opalanych paliwem stałym o niskiej sprawności energetycznej,
2. montaż nowej kotłowni na gaz, olej wraz z wewnętrzną instalacją c.o. i c.w.u., Warunkiem koniecznym podczas montażu nowej kotłowni na gaz jest posiadanie przygotowanej instalacji do zamontowania pieca gazowego.
3. podłączenie do zewnętrznego źródła energii elektrycznej, wewnętrzna linia zasilania,
4. montaż nowej kotłowni na węgiel lub biomasę (dotyczy kotłów bez możliwości montażu dodatkowego rusztu) wraz z wewnętrzną instalacją c.o. i c.w.u., Warunkiem koniecznym podczas montażu nowej kotłowni na paliwa stałe (ekogroszek, pellet) jest spełnienie przez te urządzenia wymagań EKOPROJEKTU zgodnie z Dyrektywą 2009/125/EC(2009/125/WE) – będzie wymagane przedłożenie stosownego certyfikatu.
Maksymalne dofinansowanie (ze środków WFOŚiGW) dla modernizacji kotłowni (o mocy do 1 MW) na:
1. kotłownię niskotemperaturową do 1 100,00 zł/kW mocy, ale nie więcej niż 7500 zł,
2. kotłownię kondensacyjną do 1 300,00 zł/kW mocy, ale nie więcej niż 7500 zł,
3. kotłownię olejową w do 840,00 zł/kW mocy, ale nie więcej niż 4700 zł,
4. kotłownię na biomasę do 1 150,00 zł/kW mocy, ale nie więcej niż 4500 zł,
5. kotłownię węglową do 650,00 zł/kW mocy, ale nie więcej niż 4500 zł,
wskaźnik „zł/kW” oblicza się w stosunku do mocy nowej kotłowni. Moc nowej kotłowni powinna być niższa od mocy kotłowni likwidowanej co najmniej o 20%.
Dotacja będzie przekazywana mieszkańcowi jako zwrot poniesionych kosztów, tj. po wykonaniu inwestycji przez mieszkańca. Mieszkaniec przed otrzymaniem dotacji jest zobowiązany uregulować należność za wykonaną inwestycję! Wstępne wnioski można składać do siedziby Urzędu Gminy Radgoszcz.
Po otrzymaniu informacji z WFOŚiGW o dofinansowaniu planowanych działań, mieszkańcy którzy złożyli wniosek będą zapraszani do podpisania umów dotacji celem realizacji inwestycji. Po otrzymaniu dotacji Wojewódzki Fundusz zastrzega sobie prawo do wizji lokalnej w okresie do 5 lat od daty uruchomienia nowej instalacji, tj. w czasie trwałości projektu.
Pozostałe warunki udziału w Programie:
1. Gmina w imieniu mieszkańców składa i rozlicza wniosek o dofinansowanie. Mieszkańcy we własnym zakresie realizują zakup nowego urządzenia, demontaż i montaż nowej kotłowni. Po zmodernizowaniu kotłowni mieszkańcy przedkładają w Urzędzie Gminy Fakturę z realizacji zadania.
2. Realizacja projektu i jego rozliczenie musi nastąpić w bieżącym roku kalendarzowym.
3. Aby otrzymać dofinansowanie mieszkaniec musi przedłożyć protokół z demontażu starego kotła oraz dokumentację potwierdzającą utylizację starego kotła.
4. Przystępując do udziału w projekcie, mieszkaniec składa wraz z wnioskiem fakturę PRO-FORMA lub szacunkowy kosztorys potwierdzający orientacyjny koszt wymiany źródła ciepła.
Miejsce i termin składania wniosków:
Wnioski wraz z Fakturą PRO-FORMA lub szacunkowym kosztorysem należy składać w terminie do 28 lutego 2017 r. w Sekretariacie Urzędu Gminy w Radgoszczy, pokój nr 11 (I piętro) w godzinach pracy Urzędu na załączonym formularzu.

<Przypis Redakcji:

„Kotły na Dotacje” przypomina, że Fakturę Pro-Formę/szacunkowy kosztorys, można uzyskać np.:

  • w Firma Hydrauliczno Remontowo Handlowa Zenon Ślęczkowski z siedzibą ul. Orzeszkowej 32a, 33-207, Radgoszcz) – tel. 507-076-614

zapraszamy do współpracy.>
Dodatkowych informacji udzielają:
Urząd Gminy w Radgoszczy – pok. nr 7
– Pani Monika Suchy
– Pani Agnieszka Rychlińska
– Pan Paweł Kras
nr tel. 146414141 w. 134

Wniosek: <pobierz>

UWAGA:
Zastrzega się prawo do zmiany zasad udziału w projekcie oraz zmiany dokumentów będących załącznikiem do niniejszego komunikatu oraz prawo odstąpienia od realizacji projektu w przypadku małego zainteresowania mieszkańców lub nie otrzymania dofinansowania z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie.

WÓJT GMINY
mgr inż. Marek Lupa

wniosek-radgoszcz

Informacja zamieszczona na oficjalnej stronie Gminy: stan na dzień 2017-02-22


Wg Sub-Regionów