Gmina Radłów – Informacje dot. wymiany kotłów / pieców

  • -

Gmina Radłów – Informacje dot. wymiany kotłów / pieców

Tags :

Category : Gmina Radłów

Gmina Radłów planuje realizację projektów pn. Redukcja emisji CO2 w Gminie Radłów poprzez wymianę źródeł ciepła w gospodarstwach domowych (paliwa stałe oraz paliwa gazowe) realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014- 2020.

1.    Realizację projektu zaplanowano na lata 2017 – 2018.

2.    Gmina Radłów przewiduje dla mieszkańców dofinansowanie na:
a)    wymianę pieców/ kotłów na paliwo stałe – na ekologiczne kotły na paliwo stałe klasy minimum 5 wg PN-EN 303-5:2012 – 100 szt. kotłów,
b)    Wymianę pieców/ kotłów na paliwo stałe – na ekologiczne kotły gazowe – 50 szt. kotłów.

Lista nowych kotłów na paliwo stałe spełniających powyższe wymogi prowadzona jest przez Urząd Marszałkowski i dostępna na stronie internetowej:
http://powietrze.malopolska.pl/kotly/

Nie będzie możliwości uzyskania dofinansowania na wymianę starego kotła gazowego na nowszy gazowy.

3.    Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego w ramach przygotowywania gmin do złożenia wniosku o dofinansowanie, wyłania w trybie przetargowym grupę audytorów energetycznych, którzy w poszczególnych gminach wykonają (dla mieszkańców, którzy złożą deklarację udziału/ankietę w projekcie) -nieodpłatne audyty energetyczne. W wyniku ich opracowania audytor wskaże jakiej mocy piec mieszkaniec będzie mógł kupić w ramach dotacji. Wykonanie audytu nie zobowiązuje mieszkańca do zawarcia umowy z gminą
i udziału w projekcie.

4.    Dotacja na kocioł wyniesie 350 zł/kW mocy nowego kotła, nie więcej jednak niż 8 000 zł za kocioł w budynku jednorodzinnym lub 10 000 zł za kocioł w budynku wielorodzinnym. Oznacza to, iż w przypadku budynku jednorodzinnego i wyznaczonej przez audytora mocy kotła np. 10 kW dotacja wyniesie 350 zł/kW * 10 kW = 3500 zł, bez względu na faktyczny koszt zakupu pieca przez mieszkańca. Jeżeli audytor wskaże dla budynku moc kotła np. 24 kW to dotacja wyniesie 8 000 zł niezależnie od tego czy jego faktyczny koszt zakupionego kotła będzie wyższy. Różnicę kosztów poniesie właściciel nieruchomości.

5.    Przy wymianie na nowy kocioł na paliwo stałe, w razie konieczności może zostać przyznana również dotacja na wykonanie instalacji wewnętrznej niezbędnej do funkcjonowania nowego systemu urządzenia wyniesie do 1 tys. zł dla budynku jednorodzinnego lub do wielokrotności 1 tys. zł zgodnej z liczbą odrębnych lokali mieszkalnych, jednak nie więcej niż 80 zł/m2 ogrzewanej powierzchni – w budynku wielorodzinnym.

6.    W przypadku wymiany starego kotła na gazowy, dotacja dodatkowa na instalację wewnętrzną niezbędną do prawidłowego funkcjonowania urządzenia, może wynieść maksymalnie 6 tys. zł w przypadku budynku jednorodzinnego albo wielokrotności kwoty
6 tys. zł zgodnej z liczbą odrębnych lokali mieszkalnych w budynku wielorodzinnym ale nie więcej niż 80 zł/m2 ogrzewanej powierzchni.

7.    Dotacja może być przeznaczona na: demontaż starego kotła, zakup i montaż nowego kotła, oraz niezbędnej armatury. Dodatkowa dotacja może pokryć koszty wewnętrznej instalacji niezbędnej do funkcjonowania nowego systemu ogrzewania.

8.    Zakup kotła w ramach dotacji będzie możliwy dopiero po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku gminy o dofinansowanie dla mieszkańców, oraz zawarciu umowy pomiędzy mieszkańcem a gminą. Warunkiem wstępnym jest także złożenie przez mieszkańca deklaracji udziału w projekcie.

9.    Ponadto budynek mieszkalny musi zostać zakwalifikowany przez audytora do dofinansowania, tak aby zagwarantować, iż wsparta dotacją wymiana kotła skutkować będzie redukcją CO2 co najmniej o 30% w stosunku do istniejących/ likwidowanych źródeł ciepła.

10.    W niektórych przypadkach, aby osiągnąć wymaganą redukcję CO2, budynek wymagał będzie dodatkowych działań termomodernizacyjnych. Wówczas zobowiązanie mieszkańca, iż wykona termomodernizację budynku w okresie realizacji gminnego projektu, będzie jednym z warunków udziału w projekcie.

11.    Na niezbędną termomodernizację mieszkańcy będą mogli ubiegać się o preferencyjną pożyczkę w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – Program JAWOR (pożyczka 90% kosztów kwalifikowanych, oprocentowanie 2% rocznie, minimalna kwota pożyczki 20 000 zł – maksymalna kwota pożyczki 100 000 zł, po spełnieniu warunków możliwość umorzenia pożyczki do 20%). Program skierowany przez WFOŚiGW do osób fizycznych.

12.    Mieszkaniec, który został zakwalifikowany do uczestniczenia w realizacji projektu będzie zobowiązany do:
a)    trwałej likwidacji starego kotła i użytkowania wyłącznie dofinansowanego systemu ogrzewania jako podstawowego źródła ciepła w budynku,
b)    udostępnienia obiektu do kontroli eksploatacji kotła, w zakresie stosowanego paliwa, jak i nieuprawnionych modyfikacji kotła.
c)    zachowania produktów projektu w okresie wymaganym przez urząd marszałkowski i wymogi dofinansowania określonego w RPO,
d)    przeprowadzenia termomodernizacji – jeśli wynikać to będzie z audytu.
Szczegółowe uregulowania określać będzie umowa. Mieszkaniec podpisujący w/w umowę musi posiadać tytuł prawny do dysponowania nieruchomością na cele realizacji projektu.

13.    Przewiduje się, iż mieszkańcy będą przedkładać do rozliczenia faktury wystawione indywidualnie na mieszkańców (nie na gminę), a udzielenie dotacji nastąpi przez gminę prawdopodobnie na zasadzie zwrotu poniesionych kosztów.
Zachęcamy Państwa do składania wypełnionej deklaracji udziału/ankiety w Urzędzie Miejskim w Radłowie w pokojach nr 2 oraz 4.


Wg Sub-Regionów