Gmina Szczucin – Ankiety

  • -

Gmina Szczucin – Ankiety

Tags :

Category : Gmina Szczucin

Informacja w sprawie pozyskania dofinansowania na wymianę kotłów

Gmina Szczucin rozpoczęła przygotowania do pozyskania zewnętrznych środków finansowychz Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014-2020  na wymianę kotłów dla mieszkańców gminy. W związku z tym Burmistrz Miasta i Gminy Szczucin zaprasza wszystkich zainteresowanych mieszkańców na spotkanie, które odbędzie się 29.11.2016 r. (wtorek) o godz. 19:00, w Domu Parafialnym „KANA” w Szczucinie, gdzie dokładnie będzie można zapoznać się z warunkami jakie należy spełnić, aby wziąć udział w programie.

Zachęcamy również do wypełnienia ankiety (do pobrania poniżej) – wstępnej deklaracji udziału w projekcie, którego celem jest dofinansowanie działań w ramach ograniczenia niskiej emisji na terenie gminy Szczucin. Wymianie będą podlegać stare kotły (piece) na paliwa stałe (np. węgiel, koks, miał) na nowe kotły na paliwa gazowe i biomasę, lub na nowoczesne kotły na węgiel wraz z wykonaniem wewnętrznej instalacji w budynku, niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania nowego systemu ogrzewania.

Kliknij, aby pobrać ankietę (węgiel – węgiel).

Kliknij, aby pobrać ankietę (węgiel – gaz).

Wypełnioną ankietę należy dostarczyć do Urzędu Miasta i Gminy w Szczucinie  w terminie do 6 grudnia 2016 r. (osobiście do pokoju nr 27 lub pocztą na adres Urząd Miasta i Gminy w Szczucinie, ul. Wolności 3, 33 230  Szczucin).

Złożenie niniejszej deklaracji nie jest jednoznaczne z przystąpieniem do programu. Podjęcie przez gminę Szczucin działań w tym zakresie jest uwarunkowane pozytywnym rozpatrzeniem wniosku o dofinansowanie przez Urząd Marszałkowski.


WAŻNE INFORMACJE


Dofinansowywane będą tylko te kotły, które spełniają wymogi dotyczące poziomu efektywności energetycznej i norm emisji zanieczyszczeń, określone w środkach wykonawczych do dyrektywy 2009/125/WE z dnia 21 października 2009 r.  odnośnie wymogów dotyczących ekoprojektu dla kotłów na paliwo stałe.

 

Baza kotłów spełniających wymagania ekoprojektu aktualizowana przez UrządMarszałkowski (link).

Dofinansowanie do nowych urządzeń grzewczych będzie wynosiło:

• 350 zł/kW mocy nowego kotła (przykład: jeżeli kocioł ma moc 22 kW, tj. 22kW x 350zł/kW = 7700 zł),
maksymalnie do
wysokości mocywyznaczonejwwynikuprzeprowadzeniaocenyenergetycznej budynku i:
–  nie więcej niż 8 tys. zł do kotła w przypadku budynku jednorodzinnego;
niewięcejniż10tys.dokotławprzypadkubudynkuwielorodzinnego,dlaktóregojestwprowadzane wspólne źródło ciepła dla więcej niż jednego lokalu.

Dofinansowanie   do   instalacji   wewnętrznej,   jeżeli   będzie   to   niezbędne   do   prawidłowego
funkcjonowania:

– maksymalnie do 1 tys. zł w przypadku budynku jednorodzinnego (przy dostosowaniu instalacji z węglowej na węglową);
– maksymalnie do 6 tys. zł w przypadku budynku jednorodzinnego (przy dostosowaniu instalacji z węglowej na gazową).


Jeżeli po przeprowadzeniu oceny energetycznej budynku przez audytora zajdzie taka potrzeba,
należy poprawić efektywność energetyczną budynku:


– przyjęty został minimalny standard efektywności energetycznej budynku, spełnienie którego oznacza
brak konieczności przeprowadzania modernizacji energetycznej budynku.

Wartość wskaźnika EPH+W nie większa niż:
– 150 kWh/(m2 x rok) dla domów jednorodzinnych lub;

– 135 kWh/(m2 x rok) dla domów wielorodzinnych

(EPH+W – nieodnawialna energia pierwotna na potrzeby ogrzewania, wentylacji oraz przygotowaniaciepłej wody użytkowej wyznaczana przez audytora energetycznego).

W razie jakichkolwiek
pytań i wątpliwościzwiązanychz programemlubuzupełnieniemankiety,prosimyo kontaktzEkodordcąGminySzczucin – MateuszNowak, mail:mateusz.nowak@umigszczucin.pl,telefon:  604 618 750 , pokój nr  27  (II piętro).


Wg Sub-Regionów