PONE (2016)

Rada Nadzorcza WFOŚiGW w Krakowie na posiedzeniu w dniu 18 maja 2016 r., po zapoznaniu się ze stanowiskiem Zarządu WFOŚiGW, analizą możliwości finansowych, oczekiwaniami samorządów przedstawionymi na Forum Wójtów, Burmistrzów i Prezydentów Małopolski, które odbyło się w Zakopanym oraz po przeanalizowaniu złożonych wniosków w zakresie Programu PONE na terenie województwa małopolskiego podjęła decyzję o utrzymaniu dofinansowania w formie dotacji na poziomie do 50% kosztów kwalifikowanych zadania. Ponadto Rada Nadzorcza utrzymała maksymalne jednostkowe koszty osiągnięcia efektu ekologicznego dla poszczególnych rodzajów zadań, jednocześnie określając maksymalne dofinansowanie dla określonych urządzeń grzewczych, tak aby uzyskać maksymalny efekt ekologiczny.

DLA KOGO?

Największe dofinansowanie otrzymają beneficjenci, którzy podłączą się do sieci geotermalnej lub ciepłowniczej, a mniejsze ci, którzy wymienią stary kocioł grzewczy na kocioł gazowy lub kocioł węglowy V klasy.

JAKIE KWOTY DOFINASOWANIA?

Maksymalne jednostkowe koszty osiągnięcia efektu ekologicznego, w zależności od mocy, dla poszczególnych rodzajów zadań wynoszą:
– gdy palenisko jest likwidowane na rzecz podłączenia do geotermii lub m.s.c. wskaźnik wynosi 750,00 – 830,00 zł/kW, jednak w kwocie nie większej niż 8 000,00 zł na jeden węzeł cieplny na jeden budynek jednorodzinny;
– w przypadku wymiany paleniska węglowego na kotłownię gazową wskaźnik wynosi 1 100,00 – 1 300,00 zł/kW mocy, jednak w kwocie nie większej niż 7 500,00 zł na jedno gospodarstwo domowe;
– w przypadku wymiany paleniska węglowego na kotłownię olejową wskaźnik wynosi 760,00 – 840,00 zł/kW mocy, jednak w kwocie nie większej niż 4 700,00 zł na jedno gospodarstwo domowe;
– w przypadku wymiany starego paleniska węglowego na kotłownię węglową V klasy wskaźnik wynosi 620,00 – 650,00 zł/kW mocy, jednak w kwocie nie większej niż 4 500,00 zł na jedno gospodarstwo domowe;
– w przypadku wymiany paleniska węglowego na kotłownię na biomasę wskaźnik wynosi 1050,00 – 1150,00 zł/kW, jednak w kwocie nie większej niż 4 500,00 zł na jedno gospodarstwo domowe;
– przy zastosowaniu ogrzewania elektrycznego wskaźnik wynosi 530,00 – 580,00 zł/kW, jednak w kwocie nie większej niż 3 400,00 zł na jedno gospodarstwo domowe.

W ramach Programu WFOŚiGW w Krakowie dofinansowuje demontaż starego paleniska, zakup i montaż nowych urządzeń grzewczych wraz z wewnętrzną instalacją c.o. i c.w.u.
Moc nowej kotłowni musi być niższa od mocy kotłowni likwidowanej co najmniej o 20%.

Alokacja środków na 2016 rok wynosi 10 000 000,00 zł.

Gminy mogą składać wnioski do WFOŚiGW do dnia 23 maja 2016 r. (decyduje data wpływu).

W przypadku przekroczenia kwoty przeznaczonej na dofinansowanie zadań w 2016 roku w złożonych wnioskach, kwota wnioskowana przez poszczególne gminy może zostać proporcjonalnie obniżona.

Dofinansowaniem nie mogą być objęte prace wykonane przed datą podjęcia decyzji o dofinansowaniu przez Fundusz.

Zadania muszą być zakończone i rozliczone w danym roku kalendarzowym.

wniosek Pone xls  –   wniosek Pone xlsx

lista zał Pone docx  –   lista zał Pone pdf

PONE regulamin pdf


Wg Sub-Regionów